سرور تیم اسپیک
دارای فایروال و لایسنس اختصاصی
 • Product 1

  Pl - 1

  • 32 نفر ظرفیت
  • نامحدود ترافیک
  • ۸۵ کوئری
  • مدیریت 24 ساعته
   قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
   قابلیت اتصال به دامنه
  فقط
  130,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  Pl - 2

  • 64 نفر ظرفیت
  • نامحدود ترافیک
  • ۸۵ کوئری
  • مدیریت 24 ساعته
   قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
   قابلیت اتصال به دامنه
  فقط
  220,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  Pl - 3

  • 128 نفر ظرفیت
  • نامحدود ترافیک
  • ۸۵ کوئری
  • مدیریت 24 ساعته
   قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
   قابلیت اتصال به دامنه
  فقط
  400,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  Pl - 4

  • 256 نفر ظرفیت
  • نامحدود ترافیک
  • ۸۵ کوئری
  • مدیریت 24 ساعته
   قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
   قابلیت اتصال به دامنه
  فقط
  550,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  Pl - 5

  • 512 نفر ظرفیت
  • نامحدود ترافیک
  • ۸۵ کوئری
  • مدیریت 24 ساعته
   بکاپ آماده
   قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
   قابلیت اتصال به دامنه
  فقط
  65,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 6

  Pl - 6

  • 1024 نفر ظرفیت
  • نامحدود ترافیک
  • ۸۵ کوئری
  • مدیریت 24 ساعته
   بکاپ آماده
   قابلیت اتصال تمامی ورژن ها
   قابلیت اتصال به دامنه
  فقط
  85,000/ماهیانه
  سفارش دهید